Výzva Kapky pro Liberec

Výzva Statutárnímu městu Liberec ke zodpovědnému nakládání s vodou

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční výbor zastupuje Mgr. Kateřina Čechová, nar. 7. 10. 1985, bydl. Seniorů 1207, 463 11 Liberec.


Vážení členové vedení Statutárního města Liberce, zastupitelé, úředníci,

Naléhavě Vás žádáme, abyste se důsledně věnovali řešení sucha a dalších klimatických extrémů. Žádáme, aby opatření vedoucí ke zpomalování změny klimatu a adaptaci na její projevy byly při rozhodovacích procesech SML prioritou.

V našich podmínkách je třeba bezodkladně řešit problematiku změny rozložení a úhrnů srážek a sucha, které se v posledních letech opakuje a stupňuje, což lze považovat i do budoucna za setrvalý trend. Na dlouhá období bez deště, zato s vysokými teplotami, je třeba připravovat veškerou městskou zeleň, která ve městě plní řadu nepostradatelných funkcí (tzv. ekosystémových služeb) -estetickou, klimatizační, retenční, rekreační, ekologickou, psychologickou i ochrannou a zdravotní. Na všechny tyto funkce je třeba brát zřetel a uvažovat o dominanci určitých z nich při zakládání nových a úpravách stávajících ploch(prvků) zeleně.

Při vypuknutí pandemie Covid-19 a zavedení mimořádných opatření bylo více než dříve patrné, že městské prostředí není uzpůsobeno pro příjemné trávení času venku. Nebývalé množství lidí nasedalo do aut a vyráželo do přírody, mimo město. Městské rekreační plochy se ukázaly být pro dlouhodobé a frekventované užívání obyvatel ne zcela vhodné. Jako obyvatelé proto žádáme, aby bylo o tyto prostory pečováno tak, aby nabízely skutečně přitažlivé a příjemné prostředí pro trávení času. Právě to lze ideálně skloubit s rozvojem opatření pro zadržování vody a opatření zmírňujících dopady dlouhotrvajícího sucha.

Zároveň žádáme, aby bylo ve městě zachováno a podporováno fungování rostlinných a živočišných přírodních systémů. Prostor pro divočinu, biokoridory, síť úkrytů a zdrojů potravy i vláhy je rovněž třeba brát v potaz a stejně jako výše je i tento požadavek vhodně kombinovatelný s řešením sucha.

Nechtějme, aby se po ustoupení koronavirové krize vše vrátilo do starých kolejí. Je třeba urychleně budovat "koleje" nové, které nás povedou měnícími se podmínkami.

Mnoho měst i větších správních celků po celém světě právě teď, po odeznění akutních dopadů pandemie, uvádí v život nebo zintenzivňuje opatření, která mají zlepšit životní prostředí ve městech v zájmu jak mitigačních, tak adaptačních funkcí. Mnoho odborníků vidí v řešení dopadů krize příležitost k povzbuzení kroků, které mají pozitivní přínos v ochraně klimatu, životního prostředí i v přechodu společnosti k udržitelnému stylu života. Nutné finanční injekce je vhodné svázat s iniciací environmentálně zodpovědného chování subjektů. Pro Evropskou unii se centrálním nástrojem ekonomické obnovy stane tzv. Zelená dohoda, která se vedle uhlíkové neutrality věnuje také obnově krajiny, reformě zemědělství, odpadovému hospodářství, ochraně biodiverzity, udržitelné mobilitě, oběhovému hospodářství atd. Není tedy důvod odkládat nevyhnutelné kroky a nezačít se těmto tématům intenzivně věnovat už nyní, když se nám k tomu naskytla příležitost.


Z hlediska řešení sucha, péče o veřejný prostor, zvyšování jeho atraktivity pro pobyt, transformace městského prostoru od utilitárního ke kvalitnímu a zároveň rozšiřování prostoru a zlepšování životních podmínek pro ostatní organismy mohou být prospěšná např. tato opatření:

1) Úprava frekvence, rozsahu a načasování sekání trávníků:

- mozaikovité sekání,

- květnaté louky versus pobytové plochy,

- zakládání záhonů na rozsáhlých trávníkových plochách,

- sekání pouze 2-3x za sezónu, při teplotě do 26 °C, po odkvětu,

- nesekat příliš nízko u země.

2) Zakládání přírodě blízkých vodních prvků ve veřejném prostoru:

- tůně, svejly, průlehy, kaskády,

- dešťové zahrady, povodňové parky, poldry, dočasná vysychající jezírka u přepadů do kanalizace,

- odtrubňování potoků na území Liberce a jejich vyvedení na povrch,

- zákaz snižování hladiny podzemních vod (drenážování, odvodňování).

3) Preference zcela nebo částečně nezpevněných ploch:

- zatravňovací dlažba/rohože, spárová dlažba

- pórobeton, štěrkové a pískové plochy

- konverze nevyužitých zpevněných ploch (dočasná či trvalá přeměna na plochu umožňující zasakování a retenci vody, osázení rostlinami).

4) Předcházení odtoku dešťové vody do kanalizace, úpravy ploch kolem komunikací a dalších zpevněných ploch:

- příkopy, průlehy vyplněné štěrkem/mulčovací hmotou usnadňující zadržení a vsakování vody,

- snížené zelené plochy, kam může stékat voda ze zpevněných ploch,

- mezery mezi obrubníky pro odtok vody do trávy/vsakovací vrstvy.

5) Úpravy na plochách s velkým spádem, regulace stékání vody po mezích:

- kamenné kaskády, svejly, horizontální členění,

- osazování vhodnou vegetací a mulčování...

6) Volba vegetace odolné proti suchu a nárazovému zaplavení:

- extenzivní trávníky,

- trvalky, vysoké trávy, půdokryvné suchomilné rostliny,

- alternativy trávníků odolné vůči sešlapu...

7) Volba jiných typů rekreačních ploch jako alternativ klasických trávníků:

- tzv. grass-free lawn (trávník bez trávy),

- introdukce spontánní vegetace,

- kombinace klasických trávníků s loukou, mulčovanou plochou s travinami, trvalkami, "divokou zónou"

- vytváření příjemných zákoutí pro pocit soukromí, rozčlenění rozsáhlých ploch pomocí prvků umožňujících retenci vody a zároveň zvyšující evapotranspiraci pro lokální ochlazování.

8) Zodpovědná péče o stromy a keře, vyhledávání dalších vhodných lokalit pro výsadbu, využití stávajících náletových dřevin:

- pro nové stromy důsledné využívání prokořeňovacích boxů (umožní rozvoj kořenového systému, ale zároveň unesou každou dopravní zátěž), drenážních

panelů, tzv. skelettjord, strukturních substrátů

- výsadba odolných kultivarů

- vydatná hluboká zálivka v období sucha a vysokých teplot,

- kácení pouze ve skutečně odůvodněných případech, upřednostnit ozdravení.


Žádáme, aby opatření proti dopadům zhoršujícího se sucha šla ruku v ruce s dalšími adaptačními a mitigačními opatřeními souvisejícími s klimatickou krizí, aby se vedení SML postavilo čelem k urbánním výzvám v souvislosti se změnou klimatu, celospolečenskou transformací ke klimaticky neutrálnímu hospodářství a přechodu ke skutečně udržitelnému způsobu života včetně řešení přebujelé automobilové dopravy, problematiky odpadů, získávání a využívání energie, rozvoji cirkulární ekonomiky, obnovy krajiny, ochrany biodiverzity a dalších.

Mějme na paměti, že dostupnost přírody, zeleně, příjemných prostor pro trávení volného času a kvalitní péče o ně jsou zásadními podmínkami pro psychickou pohodu obyvatel, stejně jako pro udržení dobrých životních podmínek v objektivním smyslu.

Osobní údaje vyžadované zákonem jsou shromažďovány pouze za účelem petice a nebudou po odevzdání petice uchovávány.


Odkazy:

  • Obnovení ekonomiky prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu: https://klimatickakoalice.cz/pro-media/tiskove-zpravy/posileni-zelene-dohody-pro-evropu-a-dlouhodobe-klimaticke-strategie-jsou-nejlepsi-cestou-k-obnoveni-ekonomiky?fbclid=IwAR0Sw2yUiEAL0elIs8drKLHxZy41F9oc9fW7c-CHDdnLznNAv7BxIfwywXE
  • Vsakování děšťových vod v urbánním prostředí: https://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
  • Příklady možných adaptačních opatření pro Prahu 6 zpracované Ústavem výzkumu globální změny AV ČR: https://portalzp.praha.eu/file/2634764/Priklady_moznych_adaptacnich_reseni_a__pilotni_oblast_Praha_6.pdf
  • O alternativách městských "zelených koberců": https://www.researchgate.net/publication/328265210_An_alternative_urban_green_carpet_How_can_we_move_to_sustainable_lawns_in_a_time_of_climate_cha