Výzva ředitelům středních škol k podpoře studentských stávek

10.12.2019

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

obracím se na Vás jménem iniciativy Rodiče za klima Liberec, z. s. Našimi členy jsou převážně rodiče malých dětí, ale i studentů středních škol. Mezi více než sto padesáti signatáři manifestu Týdne pro klima, který jsme v Liberci koordinovali, najdete kromě jiných profesí i početnou skupinu učitelů všech stupňů škol.

Týden pro klima byl naším příspěvkem ke globálním stávkám za klima v září, kterých se po celém světě účastnilo 11 milionů lidí. Tím se staly největšími globálními protesty v historii lidstva. Naprosto klíčovou roli v tomto hnutí hrají mladí lidé, studenti. Rodiče za klima plně podporují jejich aktivitu a připojují se, abychom se my a zejména naše děti měli naději vyhnout environmentálnímu a v návaznosti na něj i hrozícímu civilizačnímu kolapsu.

Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste podpořili stávkující studenty a zasadili se o zvyšování informovanosti o změně klimatu a možnostech, nejen jak se na výrazně zhoršené životní podmínky v následujících letech adaptovat, ale i jak lze probíhající destruktivní procesy zpomalit či zastavit. Kromě pasivní podpory se nabízí i cesty podpory aktivní. Stávky Fridays for Future jsou ze vzdělávacího hlediska velmi zajímavou událostí, již lze se studenty navštívit nebo se jí přímo aktivně účastnit v rámci výuky (zejména vhodné pro předměty společenskovědní či přírodovědné, ale i jiné). Následující celosvětová stávka je vyhlášena na 29. listopadu.

Svět, do kterého současná mladá generace vyrůstá, bude zcela nepodobný tomu, ve kterém vyrůstá. Současní studenti nebudou mít možnost zabránit katastrofálním dopadům krize, až dostudují, až budou dospělí. Proto získávají na důležitosti klíčové kompetence před faktografickými údaji popisující svět minulý a současný, rychle pomíjející.

Opora v klíčových kompetencích podle RVP

Studentské stávky jsou praktickou ukázkou osvojování si klíčových kompetencí podle RVP. Bohužel obsahy vzdělávání a pojetí vztahu mezi generacemi zhusta blokuje možnosti si tyto dovednosti osvojovat ve školním prostředí, proto si je musejí studenti "dostudovávat" mimo školu. V žádném případě však není možné považovat přípravu na stávku ani samotnou stávku za "záškoláctví". Studenti se v tu dobu sice nenacházejí ve školní budově, na svém vzdělání a prohlubování klíčových kompetencí ale pracují velmi intenzivně.

Vždyť kompetence k učení znamená, že si student plánuje své učení a pracovní činnosti sám a využívá je pro svůj osobní rozvoj. Využívá různé strategie pro učení, rozvíjí samostudium, kriticky přistupuje ke zdrojům.

To všechno se děje v přípravné fázi na úspěšnou stávku. Výsledkem jsou pak například kvalitní a promyšlené proslovy pracující s fakty i osobními postoji.

Kompetence k řešení problémů v sobě zahrnuje rozpoznání problému a objasnění jeho podstaty. Mladí lidé zcela pochopitelně považují za problém devastaci životního prostředí a současný neudržitelný způsob života a na základě analýzy svých možnosti dospívají k využití co nejefektivnějšího postupu pro řešení.

Po zvážení časové tísně, absence volebního práva, stále se opakujícího bagatelizování výsledků práce vědců a dalších odborníků a využití principu demokracie se logicky rozhodují ke stávkám.

Svou kompetenci komunikativní si studenti rozvíjejí při prezentování své práce před známým i neznámým publikem přímo na stávkách, při vytváření transparentů a práci s textem i grafy, zkratkovým vyjadřováním, obrazovým zpracováním informace i při vysvětlování svých postojů.

V organizaci Fridays for Future se klade velký důraz na efektivní komunikaci, respekt ke komunikačnímu partnerovi, schopnost podložené argumentace i smysluplné využívání informačních technologií.

Z kompetence sociální a personální lze vyzdvihnout především požadavky na to, aby byl student schopen přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňoval a rozhodoval se na základě vlastního úsudku, odolával společenským i mediálním tlakům.

Studenti aktivně se podílející na povzbuzení společenské změny směřující k zastavení antropogenních vlivů na zhoršování životních podmínek jsou pod velkým tlakem a ten je stojí nemálo sil. Sami se snaží jednat s patřičnou naléhavostí a zároveň s respektem, a přesto neustále čelí nevybíravým útokům především od starší generace.

Klíčová kompetence občanská pak zcela podporuje právo studentů aktivně se zapojovat do veřejného dění a jednání v zájmu obecného prospěchu podle svého nejlepšího svědomí. Důležitou součástí této kompetence je uvažování o chodu společnosti a civilizace z hlediska udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Mimoto student s rozvinutou občanskou kompetencí "upřednostňuje ve svém životě takové činnosti a materiální vybavení, které nezpůsobují nebo nezvyšují environmentální a kulturní škody. Dává druhým dobrý příklad toho, že je třeba uvažovat v dlouhodobých perspektivách."

Poslední z klíčových kompetencí pro střední školy je kompetence k podnikavosti. Ta má například vést studenty k uplatňování proaktivního přístupu, vlastní iniciativy a tvořivosti a vítání a podpoře inovací. O to klimatické hnutí usiluje - využít věděckého poznání a technologických možností k nastolení skutečně udržitelného a spravedlivého života pro všechny lidi a důslednou ochranu a důstojné životní podmínky pro mimolidskou přírodu. Aktivní ovlivňování reality v zájmu obecného prospěchu a na základě kultivace vlastního názoru kritickým posouzením dostupných informací je zásadním výstupem středoškolského vzdělání. Studenti zapojení v hnutí Fridays for Future ho naplňují. Stůjme za nimi, buďme jim oporou, mluvme s nimi, berme je vážně, protože jsou plnohodnotnými lidmi, našimi partnery, dědici planety, obyvateli budoucího světa.

Ne vždy je to bez chyby

Ne vždy jsou zvolené strategie studentů bez poskvrny. Takový je proces učení. Proto na závěr ještě cituji dílčí klíčovou kompetenci, jíž bychom si měli brát k srdci. Sotva můžeme vštěpovat studentům tyto zásadní dovednosti a osobnostní kvality, když se jim sami zpronevěřujeme. Mějme na paměti, že zdravá osobnost "při posuzování prohřešku vůči své osobě nebo vůči společným zásadám uvádí a bere v úvahu také osobní důvody nebo pocity hříšníka a sleduje, zda je prohřeškem něco zásadně poškozováno, či zda je na místě být velkorysý."

Citované pasáže jsou vyňaty z dokumentu MŠMT dostupného na https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/klicove-kompetence

Děkuji za přečtení a zvážení jakékoli podpory studentským aktivitám v rámci Fridays for Future.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Čechová,

Rodiče za klima Liberec, Učitelé za klima