Jak sekat v horku a suchu?

31.05.2020

Tento materiál připravila Ing. Věra Přibylová. členka pracovní skupiny pro klima v Liberci, s využitím pražského manuálu pro sekání travnatých ploch. Je doplněn o tipy k zakládání květnatých ploch.

Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka

Obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch v období dlouhodobého sucha a horka vychází zdlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně. Každý správce zeleně musí přistupovat k péči o travnaté a trávobylinné plochy individuálně vzhledem k rozdílnému účelu využití a různorodému složení travnatých a trávobylinných ploch.

A.Parterové, pobytové a parkové travnaté plochy

1. Sečení travnatých ploch

1.1.Travnaté plochy nikdy nesečeme když:

  • Je teplota vzduchu vyšší než +26°C.
  • Trvá dlouhodobé sucho - horko a nemáme k dispozici závlahu. Dojde sice krátkodobě ke snížení užitné hodnoty travnaté plochy, ale seč v takovýchto podmínkách může travnatou plochu výrazně dlouhodobě poškodit (zejm. odumírání jemných travních komponentů, vznik prázdných míst, rozvoj plevelných rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj chorob atd.).

Příklad ideální seče travnaté plochy: Sečeme brzy ráno. Rosa není na závadu kromě pozdního podzimu (od poloviny října). Se sečí končíme vždy, když teplota vzduchu dosáhne +26°C. V ideálním případě začne po seči pršet nebo máme možnost zavlažit travnatou plochu, řezné rány na listech trav se pak rychle se hojí. Závlaha pro parterový, pobytový a zátěžový trávník se pohybuje v dávce od 2 do 6 litrů na 1 m2travnaté plochy na jednu závlahovou dávku. Seč za mírného deště a po dešti (ne vydatném a přívalovém) je vhodná, máme-li dobře nabroušené nože sekaček a výkonný ventilátor na sběr posečené travní hmoty.

1.2. Postup v případě dlouhotrvajícího sucha:

  • Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme pravidelné plošné sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby, než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. Pak začínáme se seči dle pravidla snížení o 1/3 výšky listové plochy trav.
  • Musíme-li přistoupit k tomuto opatření, je vždy vhodné informovat návštěvníky parku v místě i na webových stránkách.
  • V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách je třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze v místě výskytu předmětných rostlin.

2.Základní pravidlo seče travnatých ploch

Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí.

Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav 21 cm (bylo dlouhodobé horko a sucho). Tuto travnatou plochu za běžných podmínek sečeme na výšku 12 cm. Jak postupovat? První sečí snížíme travnatou plochu na výšku 14 cm (tedy o 1/3 výšky). Druhou seč provedeme za cca 4-5 dnů. Výška listů trav je před sečí cca 16 cm (narostla v průběhu 4-5 dnů), sečí snížíme na 12 cm a dosáhneme standardní výšky

travnaté plochy. Takto musíme postupovat vždy u parterových, parkových nebo pobytových travnatých ploch!

3. Čím a jak sekat travnaté porosty

Parterové, parkové, pobytové travnaté plochy je nutné sekat vhodným typem rotačních sekaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před započetím seče příslušné travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, nože). Zásadně je nutné omezit strunové sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen v odůvodněných případech - např. výrazné terénní nerovnosti.

Všechny travnaté plochy se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče).

B. Květnaté louky a luční porosty

Pro tyto trávobylinné porosty platí obecné podmínky viz. bod A 1.1. První seč bude prováděna v období nejdéle do konce června a druhá v září (tzv. "otava"). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit až poté. U přírodně bohatších lučních porostů je vhodné využívat tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 20-30 % plochy (ideálně tam, kde je více dvouděložných rostlin) ponecháno nepokosené jako vhodný biotop pro různé druhy bezobratlých živočichů. Zároveň se tím umožní dokončení vývoje (vykvetení, vysemenění) ponechaných rostlin. Luční porosty a květnaté louky můžeme sekat bubnovou, lištovou, cepovou nebo i některými typy rotačních sekaček.

U lučních porostů v blízkosti sídlišť a obytných ploch se osvědčilo sekat okraj louky v šíři cca 1-2m na výšku pobytového trávníku - jak z hlediska estetického, tak praktického zejména pro majitele psů (venčení a úklid exkrementů je účelnější na posekaném pruhu než ve vzrostlé louce).

POZN.: Zakládání květnatých luk a lučních porostů

Způsob založení květnaté louky se neliší od založení pobytového či parterového trávníku. Základem je kvalitní příprava půdy. Plocha by měla být uklizena a zbavena všech odpadů - včetně stavebních. Půda by měla být odplevelená, zkypřená, urovnaná. Po výsevu je třeba semena zasekat hrabičkami do země a plochu uválcovat.

Orientační vhodné termíny pro zakládání travních a lučních porostů jsou

  • na jaře - 15.4. - 15.5.
  • na podzim 15.8. - 15.9.

V případě obohacení stávající louky o kvetoucí byliny lze semena bylin dosévat lokálně (kruhy, pásy) do míst, která se předem odplevelí a prokypří. Lze také nechávat nepokosená místa s vyšším zastoupením dvouděložných bylin s cílem jejich většího vysemenění do okolí.

Nekosením louka nevznikne, vždy je třeba provést první jarní seč, aby pozdějším masivím vysemeněním trav nedošlo k utlačení dvouděložných bylin.

Vypracoval: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň, duben 2019

odborná spolupráce: Ing. Marek Hamata

doplněno: Věra Přibylová